Bảng giá dịch vụ


Tìm kiếm

STT Mã DV Tên DV Giá Bảo hiểm Giá viện phí Giá yêu cầu
{{$index +1}} {{item.MaDV}} {{item.TenDV}} {{item.GiaBaoHiem | number:0}} VNĐ {{item.GiaVienPhi | number:0}} VNĐ {{item.GiaYeuCau | number:0}} VNĐ